dijous, 16 de març de 2017

PROBLEMA MACROECONÒMIC NACIONAL

PROBLEMA MACROECONÒMIC NACIONAL

ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
2. A QUÉ ES DEU
 2.1 BIMBOLLA INMOBILIÀRIA
 2.2 COSTOS LABORALS UNITARIS
3. EVOLUCIÓ
4. NOTÍCIES

  1. INTRODUCCIÓ

Se denomina crisi a la fase més depresiva que experimenta una economia en recessió.
Una economia pot tenir evolucions positives, això vol dir que les fluctuacions poden ser de recuperació i prosperitat, o per al contrari les evolucions poden ser negatives ( de recessió i depressió ).
Espanya durant els darrers anys n´ha sofert una en la que una de les principals conseqüències ha estat l’atur.
Aquest s´ha convertit en una de les majors preocupacions de la societat espanyola ja que al any 2008 hi va haver una crescuda important de la tasa d’atur. Al 2010 superava el 20% i es va situar al 23’67% de la població activa en el tercer trimestre de 2014.

2. A QUÉ ES DEU?

El principal motiu per el qual l’atur va pujar tant al 2008 va ser degut a l’estall de la bimbolla inmobiliària, això va fer que al sector de la construcció a Espanya s’esfonsés i creàs així un augment de desocupació a una velocitat mai vista abans.  
També es diu que la desocupació es deu als alts costos laborals unitaris deguts als impostos, les cotitzacions socials i s’afirma que la reducció d’aquests costos augmentaria la contratació.

2.1 LA BIMBOLLA INMOBILIÀRIA

La bimbolla inmobiliària es un increment excessiu i injustificat dels béns inmòbles. En una bimbolla els preus augmenten sense que hi hagi una explicació lògica

2.2 COSTOS LABORALS UNITARIS

Els costs laborals unitaris indiquen cuants costos salarials son necessaris per a cada unitat produïda, permet treure conclusions sobre la competitivitat d’un empleat o un grup de treballadors.

3. EVOLUCIÓ

Com es pot veure a la estadística de 1990 fins a 2016 l’atur ha anat augmentant i disminuïnt.
Als anys 2005, 2006 i 2007 l’atur ocupaba tan sols el 8% de la població, en canvi al 2008 hi va haver una elevació significativa del percentatge d’aturats.
Aquesta va anat cresquent durant els següents anys fins al 2012 quan arriba al percentatge més alt fins ara (25’77%).
A partir d’aquest any ha anat disminuïnt significativament fins avuí en día. Al 2016 va baixar aproximadament un 7% respecte al 2012.

4. NOTICIES

El País 02·III·2017

‘El paro baja en 1.416 personas en la Comunidad Valenciana’


En aquesta notícia es parla de com l’atur ha devallat a València i com s’han creat així nous puestos de treball. Un total de 138.023 reduïnt així un 9’67% l’atur de la Comunitat Valenciana.

El País 02·III·2017

‘El paro baja en febrero en 9.355 personas’


En aquesta noticia també es parla sobre la baixada del atur, augmentant així el nombre de persones que tenen treball al 2017.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada